Teatr Neon

Fundacja Teatr Neon

     W marcu 2017 roku powołana została Fundacja Teatr Neon. Fundacja jest organizacją pozarządową o charakterze non profit. Nadrzędnym celem Fundacji jest wzmacnianie postaw aktywnych i pro-społecznych,  wyrównywanie szans życiowych, w szczególności w dostępie do kultury i edukacji. Podejmowane przez Fundację działania mają prowadzić do tworzenia warunków umożliwiających kontakt z magią sztuki dzieciom, osobom dla których droga do teatru jest utrudniona. Aktywność Fundacji jest zaproszeniem do dialogu o potrzebie i możliwościach budowania społeczeństwa otwartego, świadomego, wolnego od stereotypów i uprzedzeń.

Celem Fundacji jest:

 1. prowadzenie i wspieranie instytucji kulturalny – w tym teatrów
 2. szeroko pojmowana działalność kulturalna, artystyczna, edukacyjna i działalność społeczna
 3. upowszechnianie i promocja działalności kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej i społecznej;
 4. wspieranie twórczości artystycznej we wszystkich jej postaciach,
 5. popularyzacja nowych zjawisk, niekonwencjonalnych przedsięwzięć artystycznych, nowych idei z obszaru kultury i sztuki.
 6. wzmacnianie postaw aktywnych i pro-społecznych oraz wyrównywanie szans życiowych, w szczególności w dostępie do kultury i edukacji,
 7. podejmowanie prac pogłębiających i rozszerzających wiedzę o kulturze i sztuce, rozbudzanie potrzeb uczestnictwa w kulturze;
 8. skupianie wokół idei Fundacji szerokiego grona twórców, artystów, ludzi sztuki i nauki z kraju i z zagranicy;
 9. programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy  na temat znaczących zjawisk i postaci z zakresu kultury, sztuki, edukacji i działalności społecznej;
 10. działalność ekologiczna, turystyczna i rekreacyjna;
 11. działalność na rzecz bezpiecznego, atrakcyjnego i aktywnego organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień
 12. aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
 13. stwarzanie warunków uczestnictwa   w   kulturze   osobom   wykluczonym społecznie;
 14. organizowanie warsztatów, konkursów, festiwali, przeglądów twórczości artystycznej oraz spotkań będących płaszczyzną wymiany doświadczeń, osiągnięć artystycznych i inspiracji;
 15. pobudzanie twórczego  ruchu  w  środowiskach  nieprofesjonalnych  twórców  kultury oraz w miejscach z trudnym dostępem do kultury;
 16. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 17. przeciwdziałanie dyskryminacji  z  powodu  pochodzenia,  rasy,  wieku,  płci,  orientacji seksualnej, położenia ekonomicznego, religii i przekonań;
 18. działalność na rzecz  integracji  europejskiej  oraz  rozwijania  kontaktów  i  współpracy między społeczeństwami
 19. uczestnictwo w imprezach artystycznych;
 20. prowadzenie wydawnictw;
Zarząd Fundacji Teatr Neon:
   Przemysław Knop – Prezes Fundacji
   Daniel Gałka – Wiceprezes Fundacji
   Karolina Koniecka – Sekretarz Fundacji
Fundacja Teatr Neon
    ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław
    KRS: 0000671026
    NIP 8971837874
    REGON 36690338800000
Nr konta:  57 1140 2004 0000 3802 7681 4247